Princípy fungovania TSM Ceramic


Princípy fungovania TSM Ceramic 

TSM Ceramic tepelno-izolačný náter má nielen vďaka nízkemu súčiniteľu tepelnej vodivosti, ale aj mimoriadne vysokému tepelnému odrazu výnimočnú tepelnoizolačnú schopnosť:

  • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ=0,001 W/mK.
  • vysoký tepelný odraz >80% čo u iných materiálov nemôžeme pozorovať.

TSM Ceramic sa skladá z:

  • dutých keramických guličiek
  • akrilových polymérov
  • anorganických pigmentov

Vďaka týmto zložkám materiál má výnimočnú tepelnoizolačnú schopnosť, je ľahký a flexibilný, výborne sa lepí na každý povrch, každý druh materiálu a aj na členitých povrchoch.

Na obrázku hore vidíme skladbu tepelno izolačného materiálu TSM Ceramic. Vidíme jednak nanorozmerové vákuové guličky, po druhé aj podstatne menšie častice nosnej látky akrilpolyméru a po tretie prídavné látky zabezpečujúce výbornú tepelnoizolačnú schopnosť materiálu.

Pre znázornenie rozmerov uvedieme niekoľko obrázkov

Aby sme pochopili aké malé je nano rozmer, čo je 10 na -8, priemerná vzdialenosť Zemegule od Mesiaca je 384 000 km, teda 3,84x10 na 8


Ako funguje tepelnoizolačný náter TSM Ceramic?

Na mimoriadne vysokú tepelnoizolačnú schopnosť majú vplyv nasledovné 5 faktory:

· Nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti

· Vysoký tepelný odraz, čo u iných izolačných materiálov nemôžeme pozorovať

· Vákuum vo vnútri keramických guličiek

· Malá miera privádzania a odvádzania tepla v materiáli

· Schopnosť úplne eliminovať tepelné mosty

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Tepelná vodivosť, alebo konduktívny prenos tepla je forma tepelného prenosu, ktorý vznikne v tuhej látke, v neprúdiacej tekutine, alebo v plynných konzistenciách v dôsledku tepelného rozdielu. Od konvektívneho prenosu tepla (prenos prúdením) sa líši tým, že nenastane prúdenie materiálu, ale prenos tepla sa uskutoční odovzdávaním od čiastky ku čiastke vnútornej energie.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelno-izolačného náteru TSM Ceramic je

λ=0,001 W/mK

Túto nízku hodnotu λ môžeme pripísať nasledovným faktorom:

1. Nanorozmerové guličky, tak isto ako lopty uložené v nejakej nádrži vzájomne sa dotýkajú iba v jednom bode, a tým prenos tepla sa môže uskutočniť iba na mimoriadne malom povrchu.

2. Vo vnútri keramických guličiek pri výrobe sa vytvorí vákuum, o ktorom vieme, že λ=~0,01 ,teda vnútro keramických guličiek je absolútny izolatér.

3. Samotný materiál keramických guličiek má nízku tepelnú vodivosť.

Tepelná reflexia/tepelný odraz

Pri tradičných izolačných materiáloch tepelnú reflexiu v podstate nie je možné určiť, oproti tomu u TSM Ceramic tento súčiniteľ vo vysokej miere ovplyvní aj tak mimoriadne vysokú tepelnú izoláciu materiálu. Nanočastice kremičitanu hlinitého v TSM Ceramic reflektujú práve rozsah vĺn, v ktorom sa tepelné lúče šíria.

Tepelný odraz TSM Ceramic je 

>80%

Nasledujúci obrázok znázorňuje komplexný princíp fungovania TSM Ceramic


Nasledujúci obrázok znázorňuje komplexný princíp fungovania TSM Ceramic


Reflexia

Reflexia, absorpcia, emisia

Na obrázku vyššie vidíme prúdenie tepla, ktoré na základe druhej hlavnej vety termodynamiky prúdi stále od vyššej teploty smerom k nižšej teplote. Prúd tepla sa dostane k náteru TSM Ceramic, a pred tým ako by vstúpil do vnútra keramických guličiek reflektuje sa, teda sa odráža. Množstvo tepla, ktoré sa predsa dostalo cez povrch guličiek, len veľmi ťažko prúdi vo vákuu. Vo vnútri narazí na vnútornú stranu guličky a nastane ďalšia reflexia, teda odrážanie.

Množstvo tepla, ktoré na koniec prestúpi cez stenu keramickej guličky, za veľmi krátky čas narazí na ďalšiu keramickú guličku, kde sa opakuje predošlý proces.

Jednotlivé vrstvy môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku:

V klimatických podmienok Slovenska odporúčaná hrúbka 1 mm TSM Ceramic obsahuje minimálne 100 vrstiev guličiek, cca 100 µm priemerom, čo podľa už uvedených predpokladá minimálne 200 tepelno-reflexnú vrstvu (vonkajší + vnútorný odraz), resp. 100 ks prúdenie vo vákuu. Ak porovnáme tieto vlastnosti s vlastnosťami tradičných izolačných materiálov môžeme povedať, že tradičné materiály nemajú žiadnu, alebo iba zanedbateľnú tepelno-reflexnú schopnosť, pričom majú podstatne nižšiu tepelnú vodivosť ( z hľadiska tepelnej izolácie), nakoľko majú úplne inú štruktúru materiálu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obrátte na nás.